به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان لرستان بهروز مرادپور مدیر کل هواشناسی لرستان در جلسه دیسکاشن مرکز پیش بینی گفت بر اساس آخرین خروجی پیش بینی فصلی ( 31 شهریور 1398) صادره از مرکز اقلیم شناسی مشهد ، پدیده های دورپیوندی و مدل های پیش بینی فصلی نشانگر بارش در محدوده نرمال تا کمی بیش از آن برای فصل پاییز استان لرستان هستند.

مرادپور در ادامه گفت دورپیوندها و پیش بینی اغلب مراکز  و مدلهای بین المللی، حاکی از تداوم النینوی ضعیف است و طی این مدت شاهد تقویت امواج پایدار بر روی شرق آسیا و اروپا خواهیم بود که منجر به ورود سامانه های بارشی فراوان تری بر روی کشور ایران می شود که این الگو پشتیبان بارش پائیزه با گرایش نرمال تا بیش از نرمال بر روی ایران از جمله استان لرستان است. وی در پایان با اشاره به اینکه آغاز بارش های پاییزه بر طبق مدلهای دریافتی از شروع نیمه دوم مهر به بعد خواهند بود گفت در نیمه دوم آذر، بارش در جنوبغرب ایران متمایل به کمتر از نرمال خواهد شد بطوریکه از اواخر پاییز تا شروع زمستان درحدودیک ماه بارش در غرب و جنوب غرب استان لرستان کمتر از نرمال پیش بینی می شود.

*شایان ذکر است صحت پیش بینی های فصلی بارش و دما بین 65تا 70درصد بوده و در ماههای گرم صحت آن کمتر از ماههای سرد سال است.