طی مراسمی با حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی استان لرستان معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی لرستان معرفی شد.

 به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان ، در مراسمی با حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی لرستان در سالن کنفرانس این اداره کل زینب اکبری به عنوان معاون توسعه و پیش بینی  معرفی شد. اکبری قبل از این سرپرست پیش گروه پیش بینی این اداره کل بود.