کامران حقی آبی بعنوان معاون فنی و شبکه ی ایستگاههای هواشناسی لرستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان لرستان طی حکمی از سوی معاون توسعه ی مدیریت و منابع سازمان هواشناسی کشور کامران حقی آبی به سمت معاون فنی و شکبه ایستگاههای هواشناسی لرستان منصوب گردید. 

حقی آبی دارای مدت 15 سال سابقه ی خدمت در قسمت های مختلف هواشناسی لرستان می باشد