مدیر کل هواشناسی لرستان از ثبت دمای ۴۶.۲ درجه در ۲۸ خرداد ماه در پلدختر خبر داد که رکورد خرداد ماه ۱۳۸۹ را شکست.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان بهروز مراد پور مدیر کل هواشناسی لرستان با بیان اینکه در خرداد ماه امسال شاهد ثبت رکورد جدید  بیشینه دما در ایستگاه هواشناسی پلدختر نسبت به بلند مدت بودیم گفت؛ 

میانگين دمای استان در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۵.۱ درجه سلسیوس بود که نسبت به دوره آماری بلندمدت ۲.۲ درجه سلسیوس افزایش را نشان می دهد. همچنین طی این مدت میانگین دماهای کمینه و بیشینه استان نسبت به بلند مدت به ترتیب ۱.۳ و  ۳ درجه سلسیوس افزایش داشته اند. 

وی در ادامه اظهار داشت : خنک ترین شهر استان در این ماه  الشتر با میانگين دمای ۲۰.۲ درجه سلسیوس و گرم ترین شهر استان،  پلدختر با میانگين دمای ۳۴.۱ درجه سلسیوس بوده اند. همچنین بالاترین میانگین دمای بیشینه و پایین ترین میانگین دمای کمینه طی خرداد ماه ۱۴۰۰ به ترتیب برای ایستگاه های پلدختر به میزان ۴۱.۷ درجه سلسیوس و ایستگاه الشتر به میزان  ۷.۷ درجه سلسیوس به¬دست آمده اند. 

مرادپور در پایان گفت بر اساس آمار ثبت شده در مرکز آمار اداره کل هواشناسی استان بیشینه مطلق دما طی خرداد ماه ۱۴۰۰  به مقدار ۴۶.۲ درجه سلسیوس در روز ۲۸ خرداد ماه از ایستگاه پلدختر گزارش شده است که منجر به ثبت رکورد جدید این کمیت در طی دوره آماری شد. این در حالی است که رکورد بیشینه دمای ثبت شده در طول دوره آماری بلندمدت طی خرداد ماه تا قبل از امسال برابر با ۴۵.۶ درجه سلسیوس می باشد که در  ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۹ از همین ایستگاه گزارش شده است. ضمنا طی خرداد ۱۴۰۰ ، کمینه مطلق دمای استان به میزان ۴.۷ درجه سلسیوس در روز ۲۴ خرداد در ایستگاه هواشناسی الشتر ، همچنین کمترین دما طی این ماه در طول دوره آماری بلندمدت از همین ایستگاه به میزان ۴ درجه سلسیوس در تاریخ پنجم خرداد ماه سال ۱۳۸۹ گزارش و ثبت  شده است.