مجموعه مقالات ارائه شده توسط کارکنان هواشناسی استان لرستان


1- آشکار سازي و مطالعه اقلیم شناختی رخداد هاي بلاکینگ موثر بر آب و هواي ایران. دانلود

2-  بررسی سینوپتیکی الگوهاي فشار مرتبط با بلاکینگ هاي موثر بر رخداد بارش هاي مداوم ( 5 روز و بیشتر) و سنگین درایران: درفصل سرد 1953-2012دانلود

3- تحلیل الگوهاي سینوپتیکی و شاخص هاي ناپایداري منجر به وقوع بارش هاي نیمه سنگین و سنگین در استان لرستان. دانلود

4- تعیین ارتباط بین رفتار شهروندي و عملکرد کارکنان در سازمان هواشناسی. دانلود

5- تدوین برنامه استراتژیک(راهبردي ) هواشناسی استان مرکزي. دانلود

6- راهکارهاي مقابله با خشکسالی وبحران آب در استان لرستان. دانلود

7- نقش آب و هوا و تنوع اقلیمی در فرایند توسعه گردشگري استان لرستان. دانلود

8- تحلیل اقلیمی منطقه الشتر شهرستان سلسله- لرستان. دانلود