فرم درخواست
نام (*)
Invalid Input
نام خانوادگی (*)
Invalid Input
نام شرکت (*)
Invalid Input
نوع فعالیت شرکت(مندرج در اساس نامه) (*)
Invalid Input
شماره ثبت/رتبه شرکت (*)
Invalid Input
شمار تماس (*)
Invalid Input
تاییدیه شرکت برای واگذاری فعالیت
Invalid Input
خدمت و یا فعالیت مورد تقاضا برای واگذاری (*)
Invalid Input
اسکن اساس نامه شرکت (*)
Invalid Input
اسکن گواهی انفورماتیک (*)
Invalid Input
اسکن کارت ملی (*)
Invalid Input
اسکن صفحه اول شناسنامه (*)
Invalid Input
ثبت درخواست