بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

1- عنوان خدمت: پیش بینی هوا و خدمات عامه هواشناسی

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

اصلاحیه اول

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان هواشناسی کشور-اداره کل هواشناسی استان لرستان

نام دستگاه مادر: وزارت راه و شهرسازی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

ارائه خدمات عمومی هواشناسی، همانند اعلام وضعیت جوی ، پیش بینی وضع هوا ، اعلام هشدارهای جوی ، اعلام آلودگی وضع جوی، ارائه امار و داده های هواشناسی

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

 خدمت به کسب و کار(G2B)

 

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

عموم مردم

 

ماهیت خدمت

 

 

 
    حاکمیتی

 

    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

 
    منطقه ای

 

    استانی

    شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

آموزش

سلامت

   مالیات

کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

    تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

 

قوانین و مقررات بالادستی

آیین نامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان                

 

 
1900000خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال

 

متوسط مدتزمانارایه خدمت:

بصورت برخط و اعلام از طریق رسانه های عمومی

تواتر

 

 

 

 
                                                                   30 بار در:       ماه        فصل          سال

 

تعداد بار مراجعه حضوری

-----

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

خدمات عمومی رایگان(صداوسیما، تارنما، هوانما ، هواگو، صفحه نمایش لمسی)

 

500 ریال به ازای هر پیامک

 

به ازای هر پارامتر 100 ریال

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.lorestanmet.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

سامانه پورتالwww.lorestanmet.ir                          

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    سایر(باذکرنحوه دسترسی) صفحه نمایش لمسی برای عموم مردم

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی) صفحه نمایش لمسی برای عموم مردم

غیرالکترونیکی

0%

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

    پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

    الکترونیکی

 

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی) انواع نمایشگرها صفحه گسترده و لمسی

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

7- ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

بانک اطلاعات آنلاین سازمان

کلیه فراسنج های جوی

بانک اطلاعات تاریخچه ای

کلیه فراسنج های جوی

Main frame

کلیه فراسنج های جوی

با نک  اطلاعاتی پورتال

 

8-ارتباطخدمتباسایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگراستعلامغیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعهکننده

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعهکننده

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعهکننده

 

 

 

 

 

     دستگاه

     مراجعه کننده

 

 

 

 

 

     دستگاه

     مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-  درخواست اطلاعات

2-بررسی درخواست

3- تولید داده مورد نظر

4- محاسبه هزینه

5-ارسال اطلاعات

10- نمودار ارتباطی فرایند خدمت پیش بینی هوا و خدمات عامه هواشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پستالکترونیک:

واحدمربوط:

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

1-    عنوان خدمت:پیش بینی هوا و خدمات تخصصی هواشناسی

(گروه های خاص : فرودگاه ،کشاورزان، محیط زیست، ...)

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

اصلاحیه: اول

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان هواشناسی کشور-اداره کل هواشناسی استان لرستان

نام دستگاه مادر: وزارت راه وشهرسازی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

ارائه خدمات ارسال داده های برخط به کاربران مختلف همانند سازمانها ، دستگاههای اجرایی ، نهادها و ارگانها- سامانه های پاسخگویی به کاربران عمومی ودرخواستهای داده هواشناسی ، ارائه محصولات مختلف هواشناسی به کاربران مختلف همانند سازمانها ، دستگاههای اجرایی ، نهادها ، مراکز علمی و پژوهشی

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

 خدمت به کسب و کار(G2B)

 

 

 
    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

 

نوع مخاطبین

عامه مردم، پژوهشگران،دانشجویان، سازمان ها و نهادهای دولتی ، نظامی و خصوصی، شرکت های بیمه

شرکتهای هواپیمایی ، حمل و نقل جاده ای و دریایی

ماهیت خدمت

 

 

 
    حاکمیتی

 

    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

 
    منطقه ای

 

    استانی

    شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

  سلامت

   مالیات

کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

    تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

تکمیل فرم درخواست، ارائه مدرک شناسایی، ارائه فیش واریزی

قوانین و مقررات بالادستی

آیین نامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان                

 

 
100.000 خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال

 

متوسط مدتزمانارایه خدمت:

حداکثر 2 روز کاری معادل 16 ساعت

تواتر

 

 
    یکبار برای همیشه برای کاربران خاص 465 بار در:       ماه        فصل          سال

 

تعداد بار مراجعه حضوری

حداکثر 1 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

بر اساس نوع درخواست محاسبه می گردد

 

500 ریال به ازای هر پیامک

 

100 ریال به ازای هر پارامتر

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.lorestanmet.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

سامانه پورتال  www.lorestanmet.ir

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    سایر(باذکرنحوه دسترسی) ارتباطات بیسیم ، ماهواره ای ،

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

   پست الکترونیک      سایر (باذکرنحوه دسترسی) ارتباطات بیسیم ، ماهواره ای ،

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

بنا به نیاز و دلایل شخصی کاربران.

درمرحله ارائه خدمت

    الکترونیکی

 

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

7- ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

بانک اطلاعات آنلاین سازمان

کلیه فراسنج های جوی

بانک اطلاعات تاریخچه ای

کلیه فراسنج های جوی

بانک اطلاعات فرا داده

متا داده

 

 

Main frame

کلیه فراسنج های جوی

بانک  اطلاعاتی پورتال

 

8-ارتباطخدمتباسایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگراستعلامغیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

وزارت نیرو

کلیه ایستگاه ها

کلیه فراسنج‌های جوی

 

    دستگاه

    مراجعهکننده

جهاد کشاورزی

ایستگاه های کشاورزی

شناسنامه بهره‌برداران

 

    دستگاه

    مراجعهکننده

وزارت راه و شهرسازی

ایستگاه های جاده ای

کلیه فراسنج ها

 

    دستگاه

    مراجعهکننده

نهاجا

فراسنج های جوی

کلیه فراسنج ها

 

     دستگاه

     مراجعه کننده

بانک ملی ایران

درگاه پرداخت  الکترونیک

هزینه داده

 

     دستگاه

     مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-  درخواست اطلاعات

2-بررسی درخواست

3- تولید داده مورد نظر

4- محاسبه هزینه

5-ارسال اطلاعات

10- نمودار ارتباطی فرایند پیش بینی هوا و خدمات تخصصی هواشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامونامخانوادگیتکمیلکنندهفرم:

تلفن:

پستالکترونیک:

واحدمربوط:

                                                                       

 

 

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

1- عنوان خدمت: سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

 

اصلاحیه : اول

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان هواشناسی کشور- اداره کل هواشناسی استان لرستان

نام دستگاه مادر:وزارت راه و شهرسازی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

ارسال خدمات هواشناسی به کشاورزان ، نهادهای حاکمیتی ، تولید توصیه های کشاورزی در فاز اول و در فار بعدی تولید محصولات مختلف هواشناسی در مدیریت کلان شهری و سازه های بنیادی همانند سد و...

تولید محصولات خاص امور صنعت ، تجارت ، صنعت توریسم.

تولید محصولات خاص عموم مردم در حوزه خانگی و کاربردی.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

 خدمت به کسب و کار(G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

 

ماهیت خدمت

 

    حاکمیتی

    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

 
    منطقه ای

 

    استانی

    شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

آموزش

سلامت

مالیات

کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

    تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

1-      شناسایی کاربران نهایی حوزه های مرتبط با خدمات هواشناسی

2-      تکمیل فرم نیازسنجی بصورت الکترونیکی از کاربران مختلف

قوانین و مقررات بالادستی

بندهای 1 ،6 و 7 سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری ابلاغی مورخ 26 بهمن 1392

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 

 
100000نفرخدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال

 

متوسط مدتزمانارایه خدمت:

بصورت برخط و بدون وقفه زمانی

تواتر

 

 
    یکبار برای همیشه                   288  بار در:       ماه        فصل          سال

 

تعدادبار مراجعه حضوری

بدون نیاز به حضور

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

در فاز اول رایگان

 

 

 

. . .

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.lorestanmet.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

در حال حاضر الکترونیکی نمی باشد

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس  پيام کوتاه

    سایر(فکس اتوماتیک)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس  پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

    پست الکترونیک                          سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

    الکترونیکی

 

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس  پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

7- ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

بانک اطلاعاتی تاریخچه ای سازمان

کلیه فراسنج های جوی

بانک اطلاعات برخط سازمان

کلیه فراسنج های جوی

 

 

 

 

8-ارتباطخدمتباسایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگراستعلامغیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

وزارت راه و شهرسازی

ایستگاه های جاده ای

کلیه فراسنج‌ها

----

  دستگاه

   مراجعهکننده

وزارت جهاد کشاورزی

سامانه بهره برداران

شناسنامه بهره‌برداران

 

  دستگاه

   مراجعهکننده

وزارت نیرو

سامانه ایستگاه های وزارت نیرو

کلیه فراسنج‌های جوی

 

  دستگاه

   مراجعهکننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-ارائه آمار برخط 403 ایستگاه هواشناسی

2-ارسال پیش بینی دربازه های زمانی 24 تا 72 ساعته

3-ارائه هشدارهای ویژه جهت کاربران خاص در بخش های مختلف

4-ارائه توصیه های هواشناسی در گرایش های مختلف مانند کشاورزی، دریایی، هوانوردی، خدات عامه و ...

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

تکمیل فرم درخواست توسط کاربر

دسته بندی کاربر و ثبت اطلاعات در بانک اطلاعات

       
    Text Box: دسته بندی کاربر و ثبت اطلاعات در بانک اطلاعات
  Text Box: تکمیل فرم درخواست توسط کاربر
 
 

 

 


­­­­­­­

 

نیازسنجی

مستندسازی

ارسال به کاربر

نظرسنجی و بازخورد

تهیه محصول

                           
   
 
  Text Box: نیازسنجی
 
   
 
  Text Box: تهیه محصول
 
   
 
 
 
   
 
    Text Box: مستندسازی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نامونامخانوادگیتکمیلکنندهفرم:

تلفن:

پستالکترونیک:

واحدمربوط: