آسمان استان مورخ 98/8/20: صاف در برخی مناطق گاهی افزایش سرعت باد 

آسمان استان مورخ 98/8/21: صاف گاهی همراه با وزش باد

آسمان استان مورخ 98/8/22:  صاف در برخی مناطق گاهی افزایش سرعت باد 

آسمان استان مورخ 98/8/23:  قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر و گاهی افزایش سرعت باد

آسمان استان مورخ 98/8/24:  نیمه ابری تا ابری از اواسط روز رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد قابل ملاحظه تا شدید موقتی