قابل توجه کاربران و بازدید کنندگان محترم وب سایت اداره کل هواشناسی استان لرستان:  

  پیش بینی‌های عددی ارائه شده برای کمیت‌های هواشناسی، خروجی مستقیم مدل عددی WRF است و بدون دخالت کارشناسان تهیه می‌شود. این پیش‌بینی‌ها تنها برای مقاصد پژوهشی است و در نتیجه هیچ‌گونه مسئولیتی در صورت بروز خطا، بر عهده هواشناسی استان نخواهد بود.