نقشه

17

دمای کنونی: 17°c بیشینه دما: 33°c
کمینه دما: 7°c رطوبت: 56%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

21

دمای کنونی: 21°c بیشینه دما: 31°c
کمینه دما: 12°c رطوبت: 32%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

30

دمای کنونی: 30°c بیشینه دما: 32°c
کمینه دما: 9°c رطوبت: 16%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: کمی ابری

23

دمای کنونی: 23°c بیشینه دما: 37°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 31%
سرعت باد: 3.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

23

دمای کنونی: 23°c بیشینه دما: 34°c
کمینه دما: 15°c رطوبت: 25%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

30

دمای کنونی: 30°c بیشینه دما: 34°c
کمینه دما: 16°c رطوبت: 25%
سرعت باد: 5 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

23

دمای کنونی: 23°c بیشینه دما: 37°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 31%
سرعت باد: 3.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

33

دمای کنونی: 33°c بیشینه دما: 37°c
کمینه دما: 12°c رطوبت: 26%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

19

دمای کنونی: 19°c بیشینه دما: 30°c
کمینه دما: 12°c رطوبت: 40%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

40

دمای کنونی: 40°c بیشینه دما: 42°c
کمینه دما: 26°c رطوبت: 11%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

35

دمای کنونی: 35°c بیشینه دما: 37°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 18%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف

29

دمای کنونی: 29°c بیشینه دما: 35°c
کمینه دما: 10°c رطوبت: 21%
سرعت باد: 4 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: صاف
Khorramabad Poldokhtar Kuhdasht Badrabad Aligudarz Azna Dorud Borujerd Nurabad Alashtar Romeshkan Silakhur
 صاف تا کمي ابري گاهی افزايش باد
دمای کنونی 23 °c رطوبت هوا 31%
سرعت باد 3 متر بر ثانیه وضعیت کنونی صاف
میزان بارش 0 میلی متر دید افقی دید بالای ده کیلومتر
 صاف تا کمي ابري گاهی افزايش باد
بیشینه دما 38 °c کمیته دما 15 °c
پیش بینی وضعیت صاف تا کمي ابري گاهی افزايش باد
صاف گاهی وزش باد
بیشینه دما 39 °c کمیته دما 13 °c
پیش بینی وضعیت صاف گاهی وزش باد
صاف تا کمي ابري گاهی افزايش باد
بیشینه دما 38 °c کمینه دما 10 °c
پیش بینی وضعیت صاف تا کمي ابري گاهی افزايش باد
هشدارها
هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 14 مورخ : شنبه 1403/03/05 - مورخ: شنبه, 05 خرداد 1403
توصیف: حاکمیت شرایط ناپایدار
متن کامل »