نقشه

0

دمای کنونی: 0°c بیشینه دما: 0°c
کمینه دما: 0°c رطوبت: 0%
سرعت باد: متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی:

2

دمای کنونی: 2°c بیشینه دما: 7°c
کمینه دما: 3°c رطوبت: 95%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: کاهش ابر

3

دمای کنونی: 3°c بیشینه دما: 3°c
کمینه دما: 1°c رطوبت: 85%
سرعت باد: 9 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: مه رقیق

2

دمای کنونی: 2°c بیشینه دما: 5°c
کمینه دما: 2°c رطوبت: 94%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: کاهش ابر

4

دمای کنونی: 4°c بیشینه دما: 6°c
کمینه دما: 4°c رطوبت: 88%
سرعت باد: 4 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: بارش باران

5

دمای کنونی: 5°c بیشینه دما: 7°c
کمینه دما: 4°c رطوبت: 67%
سرعت باد: 10 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: صاف

5

دمای کنونی: 5°c بیشینه دما: 6°c
کمینه دما: 5°c رطوبت: 92%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: رگبار باران

6

دمای کنونی: 6°c بیشینه دما: 7°c
کمینه دما: 6°c رطوبت: 90%
سرعت باد: 4 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: بارش باران

0

دمای کنونی: 0°c بیشینه دما: 2°c
کمینه دما: 1°c رطوبت: 100%
سرعت باد: 5 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: بارش برف

10

دمای کنونی: 10°c بیشینه دما: 11°c
کمینه دما: 10°c رطوبت: 81%
سرعت باد: 3.1 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: نیمه ابری

6

دمای کنونی: 6°c بیشینه دما: 8°c
کمینه دما: 6°c رطوبت: 90%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: ابری

4

دمای کنونی: 4°c بیشینه دما: 7°c
کمینه دما: 4°c رطوبت: 88%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: 10000
وضعیت کنونی: کاهش ابر
Khorramabad Poldokhtar Kuhdasht Badrabad Aligudarz Azna Dorud Borujerd Nurabad Alashtar Romeshkan Silakhur
 ابري همراه با بارش باران گاهی رعدوبرق و افزايش باد
دمای کنونی 5 °c رطوبت هوا 92%
سرعت باد 2 متر بر ثانیه وضعیت کنونی رگبار باران
میزان بارش 3.4 میلی متر دید افقی 10000
 ابري همراه با بارش باران گاهی رعدوبرق و افزايش باد
بیشینه دما 7 °c کمیته دما 4 °c
پیش بینی وضعیت ابري همراه با بارش باران گاهی رعدوبرق و افزايش باد
ابري همراه با بارش باران درپاره ای نقاط رگبار برف گاهی رعدوبرق در بعضی ساعات وزش بادشديد
بیشینه دما 6 °c کمیته دما 1 °c
پیش بینی وضعیت ابري همراه با بارش باران درپاره ای نقاط رگبار برف گاهی رعدوبرق در بعضی ساعات وزش بادشديد
ابري در بعضی ساعات رگبار باران گاهی رعدوبرق و افزايش باد
بیشینه دما 6 °c کمینه دما -1 °c
پیش بینی وضعیت ابري در بعضی ساعات رگبار باران گاهی رعدوبرق و افزايش باد