محبوب ترین ها
پنجشنبه, 19 خرداد 1401 109 بار

پهنه بندی اقلیم استان بر مبنای کشت گندم دیم

مشاهده خبر »
پنجشنبه, 19 خرداد 1401 97 بار

آشکارسازی تغییر اقلیم در استان لرستان بر اساس شاخص‌های حدی هواشناسی

مشاهده خبر »
پنجشنبه, 19 خرداد 1401 100 بار

بررسی پتانسیل انرژی خورشیدی و تهیه اطلس تابش در استان لرستان

مشاهده خبر »
پنجشنبه, 19 خرداد 1401 100 بار

محاسبه حدکثر بارش محتمل به روش آماری و سینوپتیکی

مشاهده خبر »
پنجشنبه, 19 خرداد 1401 77 بار

نتایج اجرای مدل پیش بینی عددی WRF در هواشناسی لرستان و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو طی ماه¬های مارس و آوریل 2019

مشاهده خبر »
پنجشنبه, 19 خرداد 1401 87 بار

واکاوی عوامل دینامیکی و ترمودینامیکی بارش سنگین تگرگ در استان لرستان و کاربرد رادار در پیش بینی کوتاه مدت مطالعه موردی( فروردین 1399)

مشاهده خبر »