تحلیل شرایط خشکسالی استان و کشور
تاریخ بروز رسانی: 1400/11/17
تحلیل شرایط خشکسالی