تحلیل شرایط خشکسالی استان و کشور
تاریخ بروز رسانی: 1402/06/10
تحلیل خشکسالی فروردین 1401