تحلیل شرایط خشکسالی استان و کشور
تاریخ بروز رسانی: 1401/03/18
تحلیل خشکسالی فروردین 1401