هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 43

شنبه, 16 بهمن 1400 2173 بار

*توصیف شرایط جوی مورد انتظار:  فعالیت سامانه بارشی سرد*توصیف شرایط جوی مورد انتظار:  فعالیت سامانه بارشی سرد

متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 46 مورخ : پنجشنبه 28/11/1400

پنجشنبه, 28 بهمن 1400 1218 بار

*توصیف شرایط جوی مورد انتظار:  فعالیت سامانه بارشی

متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 47

شنبه, 30 بهمن 1400 1276 بار

پیرو هشدار شماره 46 و تقویت سامانه بارشی

متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 48

دوشنبه, 02 اسفند 1400 1401 بار

ماندگاری گرد و غبار در جو منطقه

متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 49

پنجشنبه, 05 اسفند 1400 1079 بار

فعالیت سامانه بارشی ضعیف

متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 50

چهار شنبه, 11 اسفند 1400 643 بار

فعالیت سامانه بارشی

متن کامل »

هشدار هواشناسی شماره 53

شنبه, 14 اسفند 1400 615 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 54

یکشنبه, 15 اسفند 1400 906 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (در مناطق شمالی و شرقی استان) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 55

سه شنبه, 17 اسفند 1400 516 بار

نفوذ و ماندگاری گرد و غبار در جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 57

پنجشنبه, 19 اسفند 1400 494 بار

شکل گیری هسته های گردوخاک و نفوذ آن به جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 58

شنبه, 21 اسفند 1400 505 بار

نفوذ گرد و غبار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 59

یکشنبه, 22 اسفند 1400 521 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار و فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی- کشاورزی ( سطح زرد) شماره 60

دوشنبه, 23 اسفند 1400 571 بار

نفوذ هوای سرد به جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره ۶۱

یکشنبه, 29 اسفند 1400 573 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار و فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره ۱

چهار شنبه, 03 فروردین 1401 511 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی- کشاورزی ( سطح زرد) شماره 2

پنجشنبه, 04 فروردین 1401 508 بار

نفوذ هوای سرد به جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 3

چهار شنبه, 10 فروردین 1401 577 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 4

چهار شنبه, 17 فروردین 1401 485 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار و شکل گیری چشمه های گردوغبار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 5

یکشنبه, 21 فروردین 1401 456 بار

توسعه و ماندگاری گرد و خاک بر جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 6

دوشنبه, 22 فروردین 1401 499 بار

وزش باد شدید و شکل گیری چشمه های گرد وخاک متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 7

پنجشنبه, 25 فروردین 1401 499 بار

بالا بودن ضرایب ناپایداری و حاکمیت شرایط همرفتی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 8

سه شنبه, 30 فروردین 1401 487 بار

شکل گیری چشمه های گرد وخاک بر روی صحاری کشور عراق متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 9

جمعه, 02 اردیبهشت 1401 929 بار

فعالیت سامانه بارشی و وجود شرایط همرفت در منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 10

دوشنبه, 05 اردیبهشت 1401 550 بار

ماندگاری گردوغبار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 11

پنجشنبه, 08 اردیبهشت 1401 552 بار

فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری های موقت فصلی (همرفتی)، نفوذ گرد و غبار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره ۱۲

جمعه, 09 اردیبهشت 1401 1015 بار

تقویت سامانه بارشی و افزایش پتانسیل ضرایب ناپایداری (همرفت) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 19

دوشنبه, 26 اردیبهشت 1401 572 بار

( ضمن تاکید بر مخاطرات ذکر شده در هشدار سطح زرد شماره 18 ) توسعه گردوغبار بر روی جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 21

شنبه, 31 اردیبهشت 1401 543 بار

وزش باد شدید و شکل گیری چشمه های گرد وخاک متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 22

سه شنبه, 17 خرداد 1401 523 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 24

دوشنبه, 23 خرداد 1401 456 بار

وزش باد نسبتا شدید تا شدید، نفوذ گرد و غبار به جو استان متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 26

چهار شنبه, 25 خرداد 1401 413 بار

نفوذ هوای گرم به منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 27

دوشنبه, 30 خرداد 1401 417 بار

وزش باد شدید و شکل گیری چشمه های گرد و خاک و نفوذ آن به جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 28

چهار شنبه, 01 تیر 1401 456 بار

ضمن تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 27، گسترش گرد و غبار و خیزش آن به جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 29

شنبه, 04 تیر 1401 373 بار

وزش باد شدید و شکل گیری چشمه های گرد و خاک و نفوذ آن به جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 30

یکشنبه, 05 تیر 1401 417 بار

نفوذ هوای گرم به منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 32

چهار شنبه, 15 تیر 1401 444 بار

ماندگاری گردوغبار در جو استان متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 33

شنبه, 18 تیر 1401 407 بار

نفوذ هوای گرم به منطقه و شکل گیری چشمه های گرد و خاک و نفوذ آن به جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 34

سه شنبه, 21 تیر 1401 432 بار

ماندگاری گردوغبار بر روی جو منطقه و تداوم و ماندگاری هوای گرم برجو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 35

شنبه, 25 تیر 1401 466 بار

تداوم هوای گرم برجو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی شماره 37

سه شنبه, 04 مرداد 1401 382 بار

وقوع ناپایداری های فصلی (همرفتی) متن کامل »

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 38

سه شنبه, 04 مرداد 1401 615 بار

وقوع ناپایداری های فصلی (همرفتی) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 39

یکشنبه, 09 مرداد 1401 355 بار

توصیف سامانه اول: نفوذ و ماندگاری گردوغبار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 39

یکشنبه, 09 مرداد 1401 336 بار

توصیف سامانه دوم : وقوع ناپایداری های فصلی (همرفتی)با تاکید بر هشدارهای شماره 37 و38 متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 39

یکشنبه, 09 مرداد 1401 387 بار

*توصیف سامانه اول: نفوذ و ماندگاری گردوغبار و *توصیف سامانه دوم : وقوع ناپایداری های فصلی (همرفتی)با تاکید بر هشدارهای شماره 37 و38 متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 40

سه شنبه, 11 مرداد 1401 358 بار

افزایش دما و تداوم هوای گرم متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 41

سه شنبه, 11 مرداد 1401 353 بار

*توصیف شرایط جوی : تداوم ناپایداری های فصلی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 39) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 40

سه شنبه, 11 مرداد 1401 440 بار

تداوم ناپایداری های فصلی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 39) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 41

پنجشنبه, 13 مرداد 1401 409 بار

وقوع ناپایداری های فصلی (همرفتی) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 1-43

سه شنبه, 18 مرداد 1401 341 بار

تداوم هوای گرم متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 2-43

سه شنبه, 18 مرداد 1401 415 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 44

چهار شنبه, 19 مرداد 1401 483 بار

تشکیل چشمه های گرد و خاک و نفوذ آن به جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 47

سه شنبه, 22 شهریور 1401 372 بار

افزایش گرادیان فشاری و نفوذ گرد و غبار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 48

سه شنبه, 29 شهریور 1401 411 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی کشاورزی ( سطح زرد) شماره 49

دوشنبه, 18 مهر 1401 358 بار

نفوذ هوای سرد به جو منطقه متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 50

شنبه, 23 مهر 1401 290 بار

نفوذ گردوغبار به جو استان متن کامل »

هشدار هواشناسی کشاورزی ( سطح زرد) شماره 51

دوشنبه, 25 مهر 1401 429 بار

نفوذ هوای سرد به جو منطقه و تنش دمایی متن کامل »

هشدار سطح زرد و نارنجی شماره 53 مورخ 1401/08/08

یکشنبه, 08 آبان 1401 438 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 54

چهار شنبه, 18 آبان 1401 314 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 55

پنجشنبه, 19 آبان 1401 446 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی(با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 54) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 56

دوشنبه, 23 آبان 1401 265 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 57

دوشنبه, 23 آبان 1401 414 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی(با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 56) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 59

دوشنبه, 07 آذر 1401 431 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 61

دوشنبه, 21 آذر 1401 306 بار

*توصیف سامانه: فعالیت سامانه بارشی نسبتاً سرد متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 62

پنجشنبه, 24 آذر 1401 319 بار

تداوم فعالیت سامانه بارشی (پیرو هشدار سطح زرد شماره 61) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 63

سه شنبه, 29 آذر 1401 300 بار

فعالیت سامانه بارشی نسبتا سرد متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 64

چهار شنبه, 30 آذر 1401 421 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (پیرو هشدار سطح زرد شماره 63) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 66

دوشنبه, 12 دی 1401 279 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 67

سه شنبه, 13 دی 1401 348 بار

تقویت سامانه بارشی (پیرو هشدار سطح زرد شماره 66) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 68

یکشنبه, 18 دی 1401 385 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 70

پنجشنبه, 22 دی 1401 278 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 71

جمعه, 23 دی 1401 373 بار

تقویت سامانه بارشی (پیرو هشدار سطح زرد شماره 70) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 72

دوشنبه, 26 دی 1401 338 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) مورخ : پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

پنجشنبه, 06 بهمن 1401 308 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 74

شنبه, 08 بهمن 1401 295 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 75

یکشنبه, 09 بهمن 1401 449 بار

تقویت سامانه بارشی (پیرو هشدار سطح زرد شماره 74) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 77

یکشنبه, 16 بهمن 1401 337 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 78

سه شنبه, 18 بهمن 1401 385 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (پیرو هشدار سطح زرد شماره 77) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 80

شنبه, 22 بهمن 1401 356 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره ۷۹) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 81

دوشنبه, 24 بهمن 1401 442 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 79) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 82

شنبه, 13 اسفند 1401 402 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 84

شنبه, 20 اسفند 1401 268 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح نارنجی) شماره 85

یکشنبه, 21 اسفند 1401 297 بار

تقویت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 84) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 86 مورخ : سه شنبه 23/12/

سه شنبه, 23 اسفند 1401 199 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 87 مورخ : سه شنبه 23/12/1401 *زمان شروع: چهارشنبه شب 24/12/1401 *نوع مخاطره: رگبار باران ، رعد و برق، رگبار تگرگ در نواحی مستعد، وزش باد شدید، احتمال رخداد صاعقه *منطقه اثر: مناطقی از مرکز، غرب و جنوب استان *زمان پایان:صبح پنجشنبه 25/12/1401 *اثر مخاطره: اختلال در تردد و لغزندگی سطح جاده ها، جاری شدن رواناب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه های فصلی، اختلال در سفرهای بین شهری و داخل شهر، اختلال در فعالیت‌های عمرانی،خسارت به صنعت کشاورزی و ... *توصیه: آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای بازگشایی مسیرها، پرهیز از سفرهای برون شهری ، اجتناب از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایرکوچ‌رو، عدم توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پاک‌سازی آبروها و کانال‌های عبور آب درون شهری و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم *زمان بروزرسانی: سه شنبه 23/12/1401

سه شنبه, 23 اسفند 1401 285 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 86) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 88 مورخ : شنبه 27/12/1401

شنبه, 27 اسفند 1401 238 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره ۸۹ مورخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوشنبه, 29 اسفند 1401 280 بار

تقویت نقطه ای فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره۸۸) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 1 مورخ : جمعه ۱۴۰2/01/04

جمعه, 04 فروردین 1402 255 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 1 مورخ : شنبه 05/01/1402

شنبه, 05 فروردین 1402 398 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 1 ) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 2

چهار شنبه, 09 فروردین 1402 209 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی کشاورزی ( سطح زرد) شماره 1

چهار شنبه, 09 فروردین 1402 221 بار

نفوذ هوای سرد متن کامل »

هشدار هواشناسی استان لرستان ( سطح نارنجی) شماره 2

پنجشنبه, 10 فروردین 1402 339 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 2 ) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 3 مورخ : پنجشنبه 17/01/1402

پنجشنبه, 17 فروردین 1402 262 بار

افزایش سرعت وزش باد متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح قرمز) شماره 1 مورخ : سه شنبه 22/01/1402

سه شنبه, 22 فروردین 1402 699 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی قوی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 4 و هشدار سطح نارنجی شماره 3 ) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره ۵ مورخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

یکشنبه, 03 اردیبهشت 1402 243 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 6 مورخ : شنبه 09/02/1402

شنبه, 09 اردیبهشت 1402 236 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 7 مورخ : یکشنبه 17/02/1402

یکشنبه, 17 اردیبهشت 1402 214 بار

*توصیف سامانه اول : افزایش گرادیان فشاری، توصیف سامانه دوم : حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 4 مورخ : سه شنبه 19/02/1402

سه شنبه, 19 اردیبهشت 1402 265 بار

تقویت و تشدید شرایط ناپایدار (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 7 ) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 9 مورخ : چهارشنبه 27/02/1402

چهار شنبه, 27 اردیبهشت 1402 270 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 10 مورخ" پنجشنبه 1402/03/04

پنجشنبه, 04 خرداد 1402 223 بار

1-نفوذ گردوخاک 2-حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 11 مورخ : یکشنبه 07/03/1402

یکشنبه, 07 خرداد 1402 199 بار

سامانه اول: ماندگاری و نفوذ گردوخاک, سامانه دوم : حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 12 مورخ : چهارشنبه 17/03/1402

چهار شنبه, 17 خرداد 1402 255 بار

وقوع ناپایداری های محلی و نقطه ای متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 18 مورخ :پنجشنبه 29/04/1402

پنجشنبه, 29 تیر 1402 258 بار

نفوذ و ماندگاری هوای گرم ، نفوذ گردوخاک متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 23 مورخ : شنبه 18/06/1402

شنبه, 18 شهریور 1402 141 بار

افزایش سرعت وزش باد متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 24 مورخ : چهارشنبه 22/06/1402

چهار شنبه, 22 شهریور 1402 182 بار

افزایش سرعت وزش باد متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 27 مورخ : دوشنبه 17/07/1402

دوشنبه, 17 مهر 1402 183 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 28 مورخ : یکشنبه 23/07/1402

یکشنبه, 23 مهر 1402 252 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 30 مورخ : دوشنبه 08/08/1402

دوشنبه, 08 آبان 1402 494 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 38 مورخ : یکشنبه 1402/11/01

یکشنبه, 01 بهمن 1402 185 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 9 مورخ : سه شنبه 03/11/1402

سه شنبه, 03 بهمن 1402 157 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی با تاکید بر هشدارسطح زرد شماره 38 متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 39 مورخ : چهارشنبه 1402/11/04

چهار شنبه, 04 بهمن 1402 129 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 10

پنجشنبه, 05 بهمن 1402 226 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی با تاکید بر هشدارسطح زرد شماره ۳۹ متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 40 مورخ :سه شنبه 10/11/1402

چهار شنبه, 11 بهمن 1402 79 بار

فعالیت سامانه بارشی سرد متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 11مورخ :چهارشنبه 11/11/1402

چهار شنبه, 11 بهمن 1402 210 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی سرد با تاکید بر هشدارسطح زرد شماره 40 متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 41 مورخ : یکشنبه 1402/11/15

یکشنبه, 15 بهمن 1402 170 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 42

دوشنبه, 23 بهمن 1402 111 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 12 مورخ : سه شنبه 24/11/1402

سه شنبه, 24 بهمن 1402 209 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی با تاکید بر هشدارسطح زرد شماره 42 متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح قرمز) شماره 3 مورخ : جمعه 1402/11/27

جمعه, 27 بهمن 1402 249 بار

تشدید فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 43 مورخ" شنبه 1402/11/28

شنبه, 28 بهمن 1402 159 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 45 مورخ : دوشنبه 07/12/1402

دوشنبه, 07 اسفند 1402 201 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 47 مورخ : چهارشنبه 16/12/1402

چهار شنبه, 16 اسفند 1402 155 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار جوی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 48 مورخ: یکشنبه 1402/12/20

یکشنبه, 20 اسفند 1402 79 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 13 مورخ : یکشنبه 1402/12/20

یکشنبه, 20 اسفند 1402 173 بار

احتمال تقویت فعالیت سامانه بارشی با تاکید بر هشدارسطح زرد شماره 48 متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 49 مورخ: پنجشنبه 24/12/1402

پنجشنبه, 24 اسفند 1402 165 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 50 مورخ" پنجشنبه 1402/12/26

شنبه, 26 اسفند 1402 69 بار

فعالیت سامانه بارشی نسبتا قوی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 15 مورخ : شنبه 26/12/1402

شنبه, 26 اسفند 1402 166 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی قوی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح قرمز) شماره 4 مورخ : یکشنبه 1402/12/27

یکشنبه, 27 اسفند 1402 405 بار

تشدید فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 50 و هشدار سطح نارنجی شماره 15 ) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 2 مورخ : جمعه۱۴۰3/01/۰3

جمعه, 03 فروردین 1403 128 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 1 مورخ : شنبه 1403/01/04

شنبه, 04 فروردین 1403 235 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی با تاکید بر هشدارسطح زرد شماره 2 متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 3 مورخ : چهارشنبه 1403/01/08

چهار شنبه, 08 فروردین 1403 118 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 4 مورخ : چهارشنبه 15/01/1403

چهار شنبه, 15 فروردین 1403 133 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 5 مورخ" شنبه 1403/01/18

شنبه, 18 فروردین 1403 75 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 5 مورخ" شنبه 1403/01/18

شنبه, 18 فروردین 1403 115 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 5 مورخ" شنبه 1403/01/18

شنبه, 18 فروردین 1403 203 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی)  شماره 2  مورخ : دوشنبه 20/01/1403

دوشنبه, 20 فروردین 1403 211 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی ( با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 5 مورخ 18/01/1403) متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 6 مورخ : شنبه 25/01/1403

شنبه, 25 فروردین 1403 103 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار جوی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 7 مورخ : پنجشنبه 1403/01/30

پنجشنبه, 30 فروردین 1403 135 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح نارنجی) شماره 3 مورخ : سه شنبه 1403/02/11

سه شنبه, 11 اردیبهشت 1403 205 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 8 مورخ 1403/02/10) متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 9مورخ" شنبه 1403/02/15

شنبه, 15 اردیبهشت 1403 73 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره ۴ مورخ : شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۵

شنبه, 15 اردیبهشت 1403 133 بار

تقویت فعالیت سامانه بارشی (با تاکید بر هشدار سطح زرد شماره 9) متن کامل »

هشدار هواشناسی استان لرستان (سطح زرد) شماره 10 مورخ : چهارشنبه 19/۰۲/1403

چهار شنبه, 19 اردیبهشت 1403 79 بار

افزایش گرادیان فشاری, نفوذ هوای سرد متن کامل »

¬¬هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 11 مورخ: شنبه 22/02/1403

شنبه, 22 اردیبهشت 1403 154 بار

فعالیت سامانه بارشی متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 12 مورخ : جمعه 1403/02/28

جمعه, 28 اردیبهشت 1403 99 بار

افزایش گرادیان فشاری متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 14 مورخ : شنبه 1403/03/05

شنبه, 05 خرداد 1403 39 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 14 مورخ : شنبه 1403/03/05

شنبه, 05 خرداد 1403 37 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 14 مورخ : شنبه 1403/03/05

شنبه, 05 خرداد 1403 100 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 15 مورخ : چهارشنبه 16/03/1403

چهار شنبه, 16 خرداد 1403 68 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »

هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره 16 مورخ" دوشنبه 1403/03/21

دوشنبه, 21 خرداد 1403 110 بار

حاکمیت شرایط ناپایدار متن کامل »