نقشه

0

دمای کنونی: 0°c بیشینه دما: 0°c
کمینه دما: 0°c رطوبت: 0%
سرعت باد: متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی:

18

دمای کنونی: 18°c بیشینه دما: 28°c
کمینه دما: 9°c رطوبت: 37%
سرعت باد: 1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: نیمه ابری

19

دمای کنونی: 19°c بیشینه دما: 26°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 32%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: نیمه ابری

19

دمای کنونی: 19°c بیشینه دما: 28°c
کمینه دما: 12°c رطوبت: 41%
سرعت باد: 8 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: رگبار باران

22

دمای کنونی: 22°c بیشینه دما: 25°c
کمینه دما: 15°c رطوبت: 25%
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: قسمتی ابری

24

دمای کنونی: 24°c بیشینه دما: 29°c
کمینه دما: 17°c رطوبت: 25%
سرعت باد: 8 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: نیمه ابری

24

دمای کنونی: 24°c بیشینه دما: 32°c
کمینه دما: 16°c رطوبت: 22%
سرعت باد: 2.1 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: نیمه ابری

27

دمای کنونی: 27°c بیشینه دما: 31°c
کمینه دما: 14°c رطوبت: 25%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: قسمتی ابری

18

دمای کنونی: 18°c بیشینه دما: 25°c
کمینه دما: 8°c رطوبت: 36%
سرعت باد: 4 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: قسمتی ابری

33

دمای کنونی: 33°c بیشینه دما: 37°c
کمینه دما: 23°c رطوبت: 16%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: نیمه ابری

26

دمای کنونی: 26°c بیشینه دما: 32°c
کمینه دما: 18°c رطوبت: 25%
سرعت باد: 3 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: نیمه ابری

22

دمای کنونی: 22°c بیشینه دما: 30°c
کمینه دما: 12°c رطوبت: 41%
سرعت باد: 2 متر بر ثانیه دید افقی: دید بالای ده کیلومتر
وضعیت کنونی: قسمتی ابری
Khorramabad Poldokhtar Kuhdasht Badrabad Aligudarz Azna Dorud Borujerd Nurabad Alashtar Romeshkan Silakhur
 کمي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش بادشديد
دمای کنونی 24 °c رطوبت هوا 22%
سرعت باد 2 متر بر ثانیه وضعیت کنونی نیمه ابری
میزان بارش 0 میلی متر دید افقی دید بالای ده کیلومتر
 کمي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش بادشديد
بیشینه دما 34 °c کمیته دما 15 °c
پیش بینی وضعیت کمي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش بادشديد
صاف تا کمي ابري گاهی وزش بادشديد
بیشینه دما 35 °c کمیته دما 15 °c
پیش بینی وضعیت صاف تا کمي ابري گاهی وزش بادشديد
صاف بتدریج افزایش ابر گاهی افزايش باد
بیشینه دما 34 °c کمینه دما 16 °c
پیش بینی وضعیت صاف بتدریج افزایش ابر گاهی افزايش باد
هشدارها
هشدار هواشناسی-سطح زرد شماره 44 استان لرستان: جمعه 1402/12/04 - مورخ: جمعه, 04 اسفند 1402
توصیف: فعالیت سامانه بارشی
متن کامل »