محاسبه حدکثر بارش محتمل به روش آماری و سینوپتیکی

تاریخ ارسال : پنجشنبه, 19 خرداد 1401

تخمين بزرگ ترين سيل مستلزم تخمين حداكثر بارش محتمل(PMP)  مي باشد. استفاده از حداكثر بارش محتمل براي طراحي سازه هاي آبي با ريسك يا خسارت بالا قدمت صدساله دارد. در این پژوهش به منظور برآورد حداکثر بارش محتمل به روش آماری و سینوپتیکی حوضه سد هاله، پس از شناسایی بارش های سنگین منطقه طی بازه های زمانی (24 ،48 ،72 ساعته)، از داده های بارش، سرعت باد و دمای نقطه شبنم ایستگاه های خرم آباد، کوهدشت، پلدختر و نورآباد طی دوره آماری 20 ساله (1396- 1377) استفاده گردید در ادامه تحقیق برای هر یک از این رگبارها با تداوم های مختلف، ضریب بیشینه طوفان، ضریب حداکثر آب قابل بارش و فاکتور رطوبت هر رگبار مشخص و با استفاده از این ضرایب حداکثر بارش حوضه به روش آماری و سینوپتیکی بدست آمد. ضریب طوفان برای هر یک از رگبار های مذکور به ترتیب 66/1، 85/2، 15/2 و22/2،  بدست آمد. همچنین حداکثر بارش به روش اماری در بازه های زمانی 24، 48 و 72 ساعته در منطقه به ترتیب 5/208، 5/234 ،9/637 و حداکثر بارش به روش سینوپتیکی به ترتیب 5/100، 4/207، 6/376 برآورد شد. در اکثر موارد نسبت مقادیر آماری به سینوپتیکی بین 1 تا 5/2 برابر بوده است، تنها در برآورد 72 ساعته با توجه به گسستگی و انحراف معیار بیش از اندازه داده های بارش این اختلاف قابل ملاحظه بوده است. با توجه به توصیه سازمان جهانی هواشناسی و دیگر منابع مبنی بر معتبر بودن روش آماری برای حوضه هایی با مساحت بیش از 1000 کیلومتر مربع ، از آنجا که  مساحت حوضه سد هاله 57 کیلومتر مربع می باشد، نتایج بدست آمده از روش سنوپتیکی دقیق تر به نظر می رسند. همچنین بیشترین تفاوت بین این دو روش در طوفان های با تداوم 72 ساعته دیده می شود .