نتایج اجرای مدل پیش بینی عددی WRF در هواشناسی لرستان و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو طی ماه¬های مارس و آوریل 2019

تاریخ ارسال : پنجشنبه, 19 خرداد 1401

در اين پژوهش نتایج پیش بینی­های 24 و 48 ساعته مدل ميان مقياس WRF با دامنه های تو در تو و با تفکیک­های 18 و 6 کیلومتر (اجرا شده در هواشناسی لرستان) و با تفکیک­های 27 و 9 کیلومتر (اجرا شده در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)، بدون طرحواره، براي يک دوره 2 ماهه از اول مارس 2019 تا پایان آپریل 2019 بررسی و با داده¬های دیدبانی بارش برای 10 ایستگاه همدیدی هواشناسی لرستان مقایسه شده­اند. بررسی همبستگی برونداد دامنه­های مختلف مدل نشان داد که داده­های به­دست­آمده از اجرای دامنه 27 کیلومتر در هر دو بازه پیش بینی 24 و 48 ساعته به ترتیب با مقادیر متوسط 86/0 و 90/0، بیشترین و داده­های حاصل از اجرای دامنه 6 کیلومتر در دو بازه پیش بینی 24 و 48 ساعته به ترتیب با مقادیر متوسط 65/0 و 71/0، کمترین میزان همبستگی را با داده­های دیدبانی شده دارند. ی، با افزایش دقت تفکیک مکانی افزایش یابد، کاهش دامنه تفکیک افقی به کمتر از 9 کیلومتر سبب افزایش نویز و خطا در نتایج و کاهش همبستگی میان بروندادهای مدل با داده­های واقعی گردیده است که در پژوهش­های دیگری نیز مشاهده شده­است.