واکاوی عوامل دینامیکی و ترمودینامیکی بارش سنگین تگرگ در استان لرستان و کاربرد رادار در پیش بینی کوتاه مدت مطالعه موردی( فروردین 1399)

تاریخ ارسال : پنجشنبه, 19 خرداد 1401

در میان پدیده های جوی، تگرگ یکی از پدیده های مخرب می باشد که می تواند سالانه خسارات زیادی به بخش های مختلف به ویژه کشاورزی وراد نماید. در روزهای 8 لغایت 10 آپریل 2020 مصادف با روزهای20 و 21 فرودین 1399 در منطقه غرب کشور شاهد ریزش بارشهای رگباری تگرگ شدیدی بودیم. با استفاده از داده های سایت NCEP/NCAR نقشه های فشار تراز سطح دریا، 500 میلی باری، رطوبت 700 میلی باری، نقشه امگا و نیز نقشه های همدمای سطح 500 و سطح زمین و اطلاعات ایستگاه جو بالا کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه به منظور بررسی امکان پیش آگاهی کوتاه مدت( Now casting) از خروجی تصاویر رادار کرمانشاه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بطور کلی درکنار فراهم بودن شرایط ترمودینامیکی مناسب، وجود شرایط سینوپتیکی نیز امری لازم و ضروری است. در الگوهای همدیدی مورد بررسی  وجود ناوه در تراز میانی، استقرار مرکز کم فشار در سطح زمین، تزریق جریانات گرمایشی و رطوبتی مناسب ، ایجاد هسته های سرد در نقشه های امگا و مهمتر از همه نقش رشته کوه زاگرس در تشدید ناپایداری های ایجاد شده در منطقه را می توان مشاهده نمود. . یکی از ابزار اساسی برای پیش بینی کوتاه مدت برخی پدیده های جوی استفاده از شاخص های رادار می باشد. بطوریکه با توجه به کوچک بودن ابعاد دانه های تگرگ و نیز کوتاه بودن زمان ریزش آن ، با استفاده از برخی محصولات رادار هواشناسی همچون ZHAIL و CTR مسیر حرکت توفان را ردیابی و بصورت کوتاه مدت وقوع برخی پدیده های جوی ناگهانی از قبیل تگرگ را با فاصله زمانی چند ساعته پیش بینی نمود.