سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تاریخ ارسال : شنبه, 19 شهریور 1401

سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت
بستر انجام الکترونیکی تمام مراحل معاملات دولت و بخش عمومی